rightrightrightForside
Grasrotandel


Sparebankstiftelse

facebook logo

Bydel Frogner støtter Blokkfløytistene Uranienborg med Frivillighetsmidler


Aktuelt: Bilder l Lydeksempler l Videoer l Kalender l Lenker l Kontakt transparent rightrightrightNyheter

Vedtekter

pix

VEDTEKTER FOR BLOKKFLØYTISTENE URANIENBORG
(vedtatt første gang på årsmøte 26/2-1997, revidert i 2009)

1. BLOKKFLØYTISTENE URANIENBORG (BU)
ble startet i august 1989 som et samarbeid med Blokkfløytistene St.Sunniva. På tross av et tett samarbeid har Blokkfløytistene Uranienborg hele tiden vært et selvstendig orkester. Dette ble mer formelt gjennomført i 1995 ved at orkesteret fikk sitt eget styre. Styret for BU konstituerte seg 1. nov 1995. BU er tilsluttet De unges orkesterforbund (UNOF).

2. FORMÅL OG OPPGAVER
Blokkfløytistene Uranienborg har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk ved å:

 • gi en allsidig musikkopplæring hvor utvikling av gehør, kreativitet og musikkglede står i fokus
 • gi en seriøs og kvalitativ god opplæring på blokkfløyte
 • skape et godt samspilltilbud hvor elevene kan få oppleve gleden med å musisere sammen under kyndig ledelse og der elevene kan få kjennskap til et omfattende og variert repertoir som finnes for blokkfløyte-ensemble.
 • skape et kvalitativt godt blokkfløytensemble og på den måten spre kunnskap om blokkfløyten som et seriøst instrument
 • bidra til å utvikle positive og varige fritidsaktiviteter for barn og unge

3. MEDLEMSSKAP
Alle som ønsker medlemsskap i BU kan bli medlem. Medlemskategorier:

 • I Spillende medlemmer
 • II Støttemedlemmer
  - alle spillende medlemmers foresatte
  - andre som er interessert i skoleorkestersaken og vil arbeide for dette innen rammen av vedtektene til BU og UNOF.

Søknad om medlemsskap: Alle inn- og utmeldinger skal skje skriftlig og sendes til dirigenten eller styret. Utmelding bør ikke skje annet enn ved semesterslutt av hensyn til orkesteret og instruktørenes timeplan. Unntak er flytting, sykdom o.l.

- Søknaden skal være undertegnet av foresatt såfremt søkeren ikke har fylt 18 år.
- Søkeren kan opptas på prøve (f.eks. 1/2 år) der dette anses formålstjenlig.
- Dirigenten avgjør når aspiranter skal taes opp i hovedorkesteret

Enkeltmedlemmenes rettigheter og plikter

 • Alle medlemmer uansett kategori plikter å rette seg etter de gjeldende vedtekter for orkesteret og for UNOF på forbunds-, krets- og lokalplan.
 • Alle medlemmer har rett til å øve innflytelse på årsmøter og foreningsmøter innen rammen av gjeldende vedtekter.
 • Medlemmer som har fylt 14 år, er valgbare til orkesterets styrer og utvalg.
 • Alle medlemmer plikter å betale sin kontingent fastsatt av årsmøtet i rett tid.
 • Alle medlemmer plikter å møte til rett tid til øvelser, arrangementer o.l. som foreningen fastsetter/deltar i.
 • Holde orden og i skikkelig stand effekter, instrumenter og noter som er utlånt fra orkesteret.

Styrets plikter

 • Planlegge sesongen i samarbeid med dirigent slik at man kan arbeide målbevisst.
  Sørge for at vedtak blir fulgt opp og sørge for at søknader om økonomisk støtte blir sendt i rett tid.
 • Påse at UNOF´s organer får de informasjoner og rapporter de til enhver tid skal ha etter vedtektene.
 • Sørge for gode arbeidsavtaler med dirigent.
 • Fordele arbeidsoppgaver i styret slik at alle som har tillitsverv får et klart ansvarsområde.
 • Sørge for best mulig øvings- og instruksjonslokaler.
 • Føre referat fra styremøtene som sendes til alle styremedlemmer, varamenn og dirigent.
 • Innkalle dirigent til styremøtene. Denne har uttalerett i saker som angår hans/ hennes arbeidsområde, men ikke stemmerett.
 • Utarbeide årsmelding med regnskap og medlemsliste.
 • Innen 1 uke etter hvert årsmøte å sende rapport til UNOF på fastsatt skjema

4. ÅRSMØTET
Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen utgangen av februar. Begge medlemskategorier har like rettigheter på årsmøtet med den begrensning som gjelder stemmerett.

Innkalling
Innkalling til årsmøtet kunngjøres skriftlig for medlemmene med minst 4 ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Konstituering
Årsmøtet konstitueres slik:

- Valg av møtedirigent
- Registrering av de fremmøtte
- Valg av referent
- Godkjenning av saksliste og forretningsorden

Saksliste

- Konstituering
- Styrets årsmelding
- Revidert regnskap for siste kalenderår med medlemsliste bekreftet av revisor
- Arbeidsprogram, kontingent og budsjettforslag
- Innkomne saker og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet
- Valg i henhold til pkt. 5

Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslista

Stemmerett har

- alle spillende medlemmer som har fylt 14 år innen årsmøtet
- alle støttemedlemmer

Styret har ikke stemmerett under godkjenning av årsberetning og regnskap. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall av de tilstedeværende. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

Ekstraordinært årsmøte
kan innkalles med 2 ukers varsel dersom

- 1/3 av medlemmene krever det
- etter vedtak i styret

5. VALG
På årsmøtet velges:

- styre på minimum 3 personer som består av:
- leder, som velges separat
- 2 styremedlemmer,
- inntil 2 varamenn.

Styremedlemmer og varamenn kan gjerne også velges blant spillende medlem- mer. Styret konstituerer seg selv med kasserer og sekretær. Alle valg er for 2 år, dog ved første valg velges 2 av styremedlemmene og 1 varamann for 1 år.

- revisor
- valgkomité med flere medlemmer hvorav en fra styret.

Valgkomitéen fremmer forslag til leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og ny valgkomité for neste årsmøte. Styrets representant innkaller valgkomitéen til møte i god tid før neste årsmøte. De av komitéen foreslåtte kandidater må ha sagt seg villige til å ta imot valg.

6. UTMELDING AV UNOF
Utmelding krever 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigede i orkesteret ved skriftlig avstemming. Resultatet av avstemmingen skal legges frem på følgende ordinære årsmøte som fatter endelig vedtak.

7. OPPLØSNING/NEDLEGGELSE AV ORKESTERET
Forslag om oppløsning/nedleggelse av skoleorkesteret må behandles på ordinært årsmøte. Forslag med begrunnelse må være sendt alle medlemmer og de organisasjoner orkesteret er medlem av minst 6 uker før årsmøtet. Til oppløsning/nedleggelse kreves minst 3/4 stemmeflertall. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan orkesterets midler skal forvaltes.

 

Oslo, 25. februar 2009

Styret for Blokkfløytistene Uranienborg:

Dagny Stuedahl
Ole Petter Janset
Helga Brandt Kjelsen
Merete Murvold